1

Powiatowa Społeczna Rada  ds. Osób Niepełnosprawnych powiatu jeleniogórskiego miała swoje posiedzenie 18 września 2012 r. w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Rada zajmowała się m.in. przygotowaniem konferencji 3 grudnia 2012 r.  w Gminie Mysłakowice oraz zwiedzała szpitalną rehabilitację oraz zapoznawała się z udogodnieniami zamontowanymi w szpitalu dla osób niepełnosprawnych. Szpital dla swojego Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego Dzieci i Młodzieży otrzymał od Pani Ligii Jamer gry edukacyjne za co serdecznie dziękujemy.

2

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Jeleniogórskim. Podstawą prawną działania Rady jest art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Do zakresu zadań Rady należy:

  • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego,
  • ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z 5 osób, powoływanych przez Starostę Jeleniogórskiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu jeleniogórskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prezydium Rady tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierani na roczną kadencję z grona Rady.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Aktualnie trwa III kadencja (2011 - 2015).

Skład Rady przedstawia się następująco:
1. Ligia Jamer - Przewodnicząca
2. Zdzisław Pietrowski - Wiceprzewodniczący
3. Leszek Karbowski - Sekretarz
4. Teresa Zasada-Tokarska - Członek
5. Ryszard Grek - Członek

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W razie potrzeby Rada może powołać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska w określonych sprawach. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele nauki, organów, organizacji i instytucji, które nie mają swoich przedstawicieli w Radzie, w celu prezentacji swojego stanowiska w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.

Wszelkie uwagi lub wnioski do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

 
Elżbieta Zakrzewska