Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-02Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1.  pochodzą z różnych źródeł,  
  2. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Dobrzański, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 64 35 723. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych „A” i „E” – wejście do budynku z poziomu gruntu. Do drzwi wejściowych prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu jest możliwość skorzystania z platformy dla osób niepełnosprawnych obsługującej wszystkie kondygnacje. Korytarze i schody spełniają podstawowe wymogi. Oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych dostępne są przy każdym budynku. Do każdego budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie zdalnej.

Budynek Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych „B” – wejście do budynku z poziomu gruntu. Drzwi wejściowe nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak obok głównego wejścia jest możliwość skorzystania z windy obsługującej wszystkie kondygnacje. Korytarze i schody spełniają podstawowe wymogi. Oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych dostępne są wejściu do windy. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie zdalnej.

Budynek Poradni Leczenia Uzależnień „E i Oddział Psychiatryczny „D” – budyni parterowe, wejście dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety terapeutyczne i toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe wyznaczone bezpośrednio przy budynku. Możliwość wejścia z psem asystującym.