Numer sprawy: 24/2019, nazwa zadania: sprzedaż i dostawa produktów spożywczych – wyrobów garmażeryjnych na potrzeby kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz Kowarskiego Centrum Leczenia w 2020 roku.