...postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zmianami) określonego art. 4 pkt. 8, numer sprawy: 3/2021, nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej na działce nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV do działki nr 31".

Szczegóły w pliku: