W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych, samochodem dostosowanym do transportu i monitorowania pacjenta, będącym własnością Zleceniobiorcy, świadczonych całodobowo w każdy dzień tygodni

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Nazwa zadania: Zakup i dostawa tuszy i tonerów na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Nazwa zadania: Usługa prania bielizny w 2021 roku na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Dotyczy: „Zakup i dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.”

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 24/2020. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na dostawy żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Przedmiotem oferty jest:
"Usługa prania bielizny w 2021 roku na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze ".

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 22/2020. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na wykonanie w formuje zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 22/2020. Nazwa zadania: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Numer sprawy: 24/2020.
Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA oraz obiektu w Kowarach w 2021 roku.

Do pobrania plik z informacją podpisaną elektronicznie:

Numer sprawy: 24/2020. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA oraz obiektu w Kowarach w 2021 roku.

Do pobrania:

Dotyczy wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.
Szczegóły w plikach:

Postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zmianami) określonego art. 4 pkt. 8, numer sprawy: 19/2020, nazwa zadania: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986, z późn. zmianami) określonego w art. 4 p. 8.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty jest:
wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej na działce nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV do działki nr 31. Planowana droga ma mieć długość 79 m i szerokość 4 m.

Szczegóły w plikach:

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zmianami) określonego w art. 4 p. 8.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest kontrola obiektów budowlanych na podstawie art. 62 ustawy – Prawo budowlane.:

 

Informacja w postaci pliku pdf:

Opis przedmiotu zamówienia:

"Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych oraz zamontowanych i przyłączonych do tych instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz w obiekcie w Kowarach przy ul. Górniczej 22, w części budynków obejmujących pomieszczenia rehabilitacji, pionu żywienia i kotłowni“.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych oraz zamontowanych i przyłączonych do tych instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz obiektu w Kowarach przy ul. Górniczej 22, w części budynków obejmujących pomieszczenia rehabilitacji, pionu żywienia i kotłowni.

Do pobrania:

Szczegóły w pliku:

Szczegóły w pliku:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych w następującym zakresie:
Przedmiotem oferty jest: wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:
1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

Szczegóły w pliku:

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż wanny z saturatorem do kąpieli kwasowęglowych należącej do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Do pobrania:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia zapraszamy do przedstawiania ofert. Szczegóły w pliku:

Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.

 

"Usługa prania bielizny w 2020 roku na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze".

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 21/2019. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.
Szczegóły w pliku:

Szczegóły w załączonym pliku:

Szczegóły w załączonym pliku:

Szczegóły w załączonym pliku:

Szczegóły w załączonym pliku:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.

Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 25/2019, nazwa zadania: świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

 

Numer sprawy: 24/2019, nazwa zadania: sprzedaż i dostawa produktów spożywczych – wyrobów garmażeryjnych na potrzeby kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz Kowarskiego Centrum Leczenia w 2020 roku.

 

Numer sprawy: 31/2019, nazwa zadania: Wykonywanie stałej konserwacji urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach pionu żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 i w obiekcie w Kowarach przy ul. Górniczej 22 w 2020 roku.

 

Numer sprawy: 32/2019, nazwa zadania: Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.

 

Numer sprawy: 26/2019, nazwa zadania: usługa odbioru i transportu odpadów przyporządkowanych kodowi 1801 (odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 do miejsca ich unieszkodliwiania.

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 21/2019. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.


W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto w następującym zakresie:

Przedmiotem oferty jest:
"Usługa prania bielizny w 2020 roku na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze ".

Do pobrania:

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 21/2019. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

Do pobrania:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji dermatologicznej.

Do pobrania:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji chirurgicznych oraz sterylizacji narzędzi medycznych będących własnością Zleceniodawcy

Do pobrania:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie stałej konserwacji urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach pionu żywienia.

Do pobrania:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.


Do pobrania:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.

Do pobrania:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych w następującym zakresie:
„Zakup i dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.”

Szczegóły w plikach:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów przyporządkowanych kodowi 1801 ( odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej) z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 do miejsca ich unieszkodliwiania. Częstotliwość i sposób odbioru zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Ilość odpadów do 3 kg miesięcznie.
Odbiorca przyjmuje, waży i ewidencjonuje odpady przyjęte od Szpitala. Odbiorca odbiera i wywozi odpady medyczne zgodnie z uzgodnionym z e Szpitalem harmonogramem. Odbiorca potwierdza odbiór odpadów medycznych wystawiając Kartę Przekazania Odpadu.

Wspólny Słownik Zamówień: 90524400-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r..

Sczegóły w pliku:

świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności:
wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze,

Wspólny Słownik Zamówień: 85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r..

Szczegóły w plikach:

Podkategorie