SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

Uwaga! Zawieszamy przyjęcia

  • Uprzejmie informujemy, że w zwiazku z zagrożeniem epidemiologicznym zawieszamy przyjecia na Oddzial Leczenia Nerwic na okres czterech tygodni (16.03.2020 - 03 maja 2020) z mozliwością przedłużenia. O zmianach terminów przyjęć będziemy informowali telefonicznie lub listownie.

  • Na okres czterech tygodni (16.03.2020 - 03 maja 2020)  zawieszone są wizyty w poradniach specjalistycznych. W godzinach przyjęć jest możliwość skorzystania z porad telefonicznych. Rejestracja do poradni jest czynna.

  • Na okres czterech tygodni (16.03.2020 - 03 maja 2020) zawieszamy działalność oddziałów dziennych. Istnieje możliwość skorzystania z porad telefonicznych.

 

 

 UWAGA ! ! !
STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Od dnia 16.03.2020 r. funkcjonowanie poradni oraz rehabilitacji ambulatoryjnej zostało ograniczone do porad telefonicznych.

WSTĘP NA TEREN SZPITALA TYLKO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
Kontakt: domofon lub tel. (0 75) 64 35 700.

 

 

 


Informacja o przetwarzaniu danych w związku z przesyłaniem wiadomości e-mail

Zmiana wielkości tekstu

Mając na uwadze spełnienie obowiązku informacyjnego wymaganego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(o ochronie danych osobowych), w załączeniu przesyłamy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Cieplickiej 69-71, 58-560 Jelenia Góra, tel. 75 64 35 700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Jeleniej Górze jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi
Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.

3. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 75 64 35 700.

4. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia
sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Szpitala (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na
prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw oraz obronie przez Szpital
przysługujących mu praw.

5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Szpitala mają wyłącznie upoważnieni przez
Szpital pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie oraz organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawniony
do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Szpital
powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Szpital.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

10. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw